A Domböcker och protokoll 
A I Domböcker 
A I a Domböcker, huvudserien 
Loading ...
A I b Aktdomböcker 
Loading ...
A I c Domböcker vid särskild rådhusrätt 
Loading ...
A II Småprotokoll 
A II a Lagfartsprotokoll 
Loading ...
A II b Inteckningsprotokoll 
A II baa Inteckningsprotokoll, huvudserien 
Loading ...
A II bab Inteckningsprotokoll, avskriftserien 
Loading ...
A II bb Förlagsinteckningsprotokoll 
Loading ...
A II bc Inteckningsprotokoll jäml. § 3 Sjölagen den 23/2 1864 
Loading ...
A II c Förmynderskapsprotokoll 
Loading ...
A II d Tomträttsprotokoll 
Loading ...
A II e Äktenskapsförordsprotokoll 
Loading ...
A II f Bouppteckningsprotokoll (avhandlingsprotokoll) 
Loading ...
A II g Avhandlingsprotokoll 
Loading ...
A III Magistratsprotokoll 
A III a Magistratens allmänna protokoll 
Loading ...
A III c Valprotokoll 
Loading ...
A III d Vigselprotokoll 
Loading ...
A III e Avstyckningsprotokoll 
Loading ...
A III f Protokoll vid gemensamma sammantr. med Magistraten och Hälsovårdsnämnden 
Loading ...
A IV Vissa Rättens och dess ledamöters protokoll och utslag 
A IV a Konkursprotokoll 
Loading ...
A IV b Protokoll inför Rådhusrättens ordförande 
Loading ...
A IV c Protokoll inför Magistratens ordförande 
Loading ...
A IV d Protokoll rörande fri rättegång 
Loading ...
A IV e Protokoll ang. förordn. av medlare i äktenskapstvist 
Loading ...
A IV f Lagsökningsdomarens utslag 
Loading ...
A IV g Borgmästarens protokoll i administrativa ärenden 
Loading ...
A IV h Rådhusrättens protokoll (med tillhörande handlingar) i administrativa ärenden 
Loading ...
A V Domar och beslut 
A V a Domar 
Loading ...
A V b Beslut i tvistemål och brottmål 
Loading ...
A VI Domar och beslut i brottmål 
A VII Beslut i ärenden 
Loading ...
A VIII Polischefsprotokoll 
Loading ...
B Koncept 
B I Brevkoncept och -kopior 
B I a Magistratens utgående skrivelser 
Loading ...
B I b Rådhusrättens brevkopior 
Loading ...
B I c Ledamöters brevkopior 
B I caa Borgmästarens brevkopior 
Loading ...
B I cab Borgmästarens p.m., m.m. 
Loading ...
B I cb Civilrådmannens brevkopior 
Loading ...
B I cc Brottmålsrådmannens brevkopior 
Loading ...
B II a Kungörelse 
Loading ...
B II b Kungörelser till handelsregistret 
Loading ...
B III Koncept till bevis 
B III a Koncept till gravationsbevis 
Loading ...
B III ba Koncept till tillståndsbevis 
Loading ...
B III bb Koncept till tillstånd till nöjestillställningar, i vilka utlänningar medverkat 
Loading ...
B III bc Trafiktillstånd 
Loading ...
B IV Koncept till Resolutioner 
Loading ...
B V Koncept till uppgifter 
B V a Rättsstatistik och arbetsredogörelser 
Loading ...
B V b Straffuppgifter (kopior) 
Loading ...
C Diarier och förteckningar 
C I Diarier och förteckningar refererade till Giftermålsbalken 
C I aa Boskillnadsrotel 
Loading ...
C I ab "Förteckning över boskillnadsärenden vid Aska..." 
Loading ...
C I ba Hemskillnadsrotel 
Loading ...
C I bb "Utdrag ur förteckning över hemskillnadsärenden vid Aska, Dals och Bobergs domsagas häradsrätt" 
Loading ...
C II Diarier och förteckningar refererande till Föräldrabalken 
C II a Förmynderskapsbok 
Loading ...
C II b Register till förmynderskapsboken 
Loading ...
C III Diarier och förteckningar refererande till Ärvdabalken 
C III a Förteckning över registrerade bouppteckningar 
Loading ...
C IV Diarier och förteckningar refererande till Jordabalken 
C IV aa Fastighetsböcker för Motala stad 
Loading ...
C IV ab Avskriftserien 
Loading ...
C IV ac Förteckning över kartor och handlingar till fastighetsregistret 
Loading ...
C IV ad Förteckning enligt fastighetstaxeringslängden över de fastigheter i Motala stad, vilka icke äro att anse som tomter 
Loading ...
C V Diarier och förteckningar refererade till Byggnadsbalken 
C V d Förteckning över utfärdade månadspass 
Loading ...
C VI Diarier och förteckningar refererande till Handelsbalken 
C VI aa Handelsregister 
C VI ab Register till handelsregistret 
C VI ac Handelsregister över aktiebolag och andra bolag än handelsbolag 
Loading ...
C VI b Förteckning över näringsidkare 
Loading ...
C VI c Dagbok rörande aktiebolag, vilkas styrelser hava sitt säte i Motala 
C VI d Spannmålsregister 
C VI e Kortregister över trafiktillstånd 
Loading ...
C VII Diarier och förteckningar refererande till Konkurslagen 
C VII a Konkursdomarens brevdiarium 
Loading ...
C VII b Konkursansökningsdiarium 
Loading ...
C VII c Konkursdiarium 
Loading ...
C VII d Ackordsdagbok 
Loading ...
C VII e Förteckning enligt lagen om utmätningsed 
Loading ...
C VIII Diarier och förteckningar refererande till Strafflagen 
C VIII a Förteckning över villkorligt dömda 
Loading ...
C VIII b Liggare över utfärdade ordningsföreskrifter 
Loading ...
C IX Diarier och förteckningar refererande till Rättegångsbalken 
C IX a Diarier i rättegångsärenden 
C IX b Stämningslistor 
Loading ...
C IX c Bok över fri rättegång 
Loading ...
C IX d Lagsökningsdomarens dagbok i lagsökningsmål 
Loading ...
C IX ea Lagsökningsdomarens dagbok i mål om handräckning 
Loading ...
C IX eb Magistratens handräckningsdiarium 
Loading ...
C IX f Anslagsbok enl. 38 § lagsökningslagen 
Loading ...
C IX g Delgivningsförteckning 
C IX m Saköreslängder 
Loading ...
C X Övriga diarier och förteckningar 
C X a Rådhusrättens och Magistratens brevdiarier 
C X aa Rådhusrättens brevdiarium 
Loading ...
C X ab Magistratens brevdiarium 
Loading ...
C X ac Magistratens diarium för hemligstämplade ärenden 
Loading ...
C X ad Borgmästarens dagbok 
Loading ...
C X ae Konkursdomarens brevdiarium 
Loading ...
C X b Liggare över registrerade sjukkassor 
Loading ...
C X c Röstlängder 
Loading ...
C X d Förteckning över tonavgifter 
Loading ...
C X ea Häst- och anspannsfordonsrulla 
Loading ...
C X eb Hästförteckning 
Loading ...
C X ec Anspanssfordonsförteckning 
Loading ...
C X f Arkivförteckning 
Loading ...
C X h Diarium över skriftväxling om mantalsskrivning 
Loading ...
D Dagböcker enligt Nya Rättegångsbalken med följdförfattningar 
D I Målförteckningar 
D I a Förteckning över tvistemål 
Loading ...
D I b Förteckning över brottmål 
Loading ...
D I ca Förteckning över civila ärenden 
Loading ...
D I cb Förteckning över kriminella ärenden 
Loading ...
D II Dagboksblad (för tviste- och brottmål samt ärenden) 
Loading ...
D III Register till målförteckningar 
D IV Dagbok över lagsökningsmål 
Loading ...
D V Dagbok över mål om betalningsföreläggande 
Loading ...
D VI Förteckning över förmynderskapsärenden 
Loading ...
D VII Förteckning över konkursärenden 
Loading ...
E Inkomna skrivelser 
E I Kungl. brev och cirkulär 
Loading ...
E II a Överrättsavgöranden 
E II b Beslut av överordnade myndigheter ang. överklagade magistratsbeslut 
Loading ...
E III Inkomna skrivelser och handlingar till Magistraten 
Loading ...
E IV Tjänsteansökningar 
Loading ...
F Ämnesordnade handlingar 
F I Handlingar ref. till Giftermålsbalken 
F II Handlingar refererande till Föräldrabalken 
F II a Förmyndarräkningar 
Loading ...
F II b Uppgifter om förmyndares och gode mäns förvaltning 
Loading ...
F III Handlingar refererande till Ärvdabalken 
F III a Bouppteckningar 
Loading ...
F III b Uppgifter om dödsfall 
Loading ...
F IV Handlingar refererande till Jordabalken 
F IV a Handlingar rör. 1/2 mtl Bondebacka n:o 1 
Loading ...
F IV b Taxeringsuppgifter 
Loading ...
F V Handlingar refererande till Byggnadsbalken 
F V a Handlingar ang. gatuavstängning 
Loading ...
F V b Militära rekvisitioner av inkvartering 
Loading ...
F V c Handlingar ang. droskväsendet 
Loading ...
F VI Handlingar refererande till Handelsbalken 
F VI a Handlingar till handelsregistret 
F VI aa Handlingar (anmälningar) till handelsregistret 
F VI ab Akter till handelsregistret 
F VI ac Kungörelser till handelsregistret 
Loading ...
F VI ad Räkningar till handelsregistret 
Loading ...
F VI e Kallelser å okända borgenärer 
F VII Handlingar refererande till Konkurslagen 
F VII a Konkursakter 
Loading ...
F VII d Ackordsakt 
Loading ...
F VII e Handlingar rör. utmätningsed 
Loading ...
F VIII Handlingar refererande till Strafflagen 
F VIII aa Handlingar om villkorligt dömda 
Loading ...
F VIII ab Handlingar ang. villkorligt dömda, för vilka Rådhusrätten är övervakningsdomstol 
Loading ...
F VIII b Handlingar ang. ordningsstadgor 
Loading ...
F IX Handlingar refererande till Rättegångsbalken 
F IX c Handlingar ang. fri rättegång 
Loading ...
F IX d Handlingar i lagsökningsmål 
Loading ...
F IX e Handlingar i handräckningsärenden 
Loading ...
F IX p Kommisionärens handlingar 
F X Övriga ämnesordnade handlingar 
F X ab Handlingar till Magistratens allmänna diarier 
F X ac Handl. till Magistratens diarium för hemligstämpl. ärenden 
Loading ...
F X ba Handlingar ang. trafiktillstånd 
Loading ...
F X bb Handlingar ang. nöjestillställningar 
Loading ...
F X bc Anmälningar enl. 20 § giftstadgan 
Loading ...
F X bd Handl. ang. tillstånd till innehav av skjutvapen 
Loading ...
F X be Handlingar ang. lotteritillstånd 
Loading ...
F X bf Handl. ang. tillstånd t. försäljn. av alkoholfria drycker 
Loading ...
F X bg Handlingar ang. jaktkort 
Loading ...
F X c Handlingar rörande val 
Loading ...
F X d Mönstringshandlingar 
Loading ...
F X e Handlingar ang. sparbankerna i Motala 
Loading ...
F X f Handlingar ang. arkivet 
Loading ...
F X g Tjänstgöringsbetyg 
Loading ...
F X h Cirkulär 
Loading ...
F X i Handlingar ang. tonavgifter 
Loading ...
G Inneliggande handlingar 
G I a Handlingar till domböcker 
Loading ...
G I b Handlingar till aktdomboken 
Loading ...
G I c Handlingar till särskild dombok 
Loading ...
G II Handlingar till småprotokoll 
Loading ...
G III a Handlingar till Magistratens protokoll 
Loading ...
G III c Inneliggande handlingar till valprotokollen 
Loading ...
G III d Inneliggande handlingar till vigselprotokoll  
Loading ...
G III e Handlingar till avstyckningsprotokoll 
Loading ...
G IV a Handlingar till konkursprotokoll 
Loading ...
G IV f Inneliggande handlingar i lagsökningsmål 
G V Inneliggande handlingar i tvistemål 
Loading ...
G VI Inneliggande handlingar i brottmål 
Loading ...
G VIII Inneliggande handlingar till polischefsprotokoll 
Loading ...
H I a Akter i tvistemål som skall bevaras 
Loading ...
H I b Utgallringsbara akter i tvistemål 
H II a Akter i brottmål, som skall bevaras. 
Loading ...
H II b Utgallringsbara akter i brottmål 
H III Akter i ärenden 
Loading ...
H IV Lagsökningsutslag (akter i lagsökningsmål) 
Loading ...
H VI Akter i förmynderskapsärenden 
Loading ...
H VII Akter i konkursärenden 
Loading ...
H VIII Akter i utmätningseder 
Loading ...
J Räkenskaper 
J III Institutionella räkenskaper 
J III b Sportellistor 
Loading ...
J IV Bokföring över lösen- och stämpelmedel 
J IV b Stämpelredovisningar 
J IV c Postgirobesked 
J IV d Rekvisioner av lösenmärken 
J V Bokföring över kostnader för fri rättegång 
Loading ...
J VI Magistratens förskottsliggare 
Loading ...
J VII Verifikationer till kungörelsekostnader 
J VIII Redovisningar för borgmästareförordnanden m.m 
Loading ...
J IX Kronouppbördsräkenskaper 
J IX a Kronouppbördsböcker 
Loading ...
J IX b Kronokoncepträkenskaper 
Loading ...
J IX c Mantalslängder 
Loading ...
J IX d Taxeringslängder 
Loading ...
J IX e Förskottsliggare hos kronokassören i Motala 
Loading ...
J IX f Värnskatteuppbördsbok 
Loading ...
J IX g Kassajournal hos kronokassören 
Loading ...
J IX h Bötesliggare 
Loading ...
J X Räkenskaper till handelsregistret 
Loading ...